Aurora Ordens bakgrund

Aurora Orden härstammar ursprungligen ur sällskapet Nytta af/och Enighet som grundades 1805 och upplöst 1815. Sällskapet sysslade främst med dramatisk verksamhet. Många av Aurora Ordens första medlemmar kom från detta sällskap.

Enligt ordens första stadgar från 1815 ska dess “förnämsta göromål vara att med glada tidsfördrif vid lediga stunder skingra de bekymmer som äro oskiljaktliga från dagens mödor”. Detta innebar huvudsakligen uppförande av egna teaterstycken och dans. Sammanträden hölls i Kirsteinska huset på den tomt vid Vasagatan där Hotell Continental senare låg.

Ordens högsta ämbetsmän var vid grundandet en stormästare, en ordförande, en teaterföreståndare, en skattmästare, en musikdirektör och en sekreterare. Styrelsen kunde till sitt biträda anta en ordningsman, en ekonomimästare och en ceremonimästare. Alla inom orden, som ägde någon talang för det teatraliska, var ovillkorligen skyldiga att använda sin talang.

En av de ursprungliga stiftarna till Aurora Orden, och dess förste stormästaren, var August Strindbergs farfar, Zackarias Strindberg.

Inträdesavgiften var till att börja med 6 riksdaler och 32 skilling banko för “kavaljer” och 3 riksdaler och 16 skilling banko för ogifta damer, utöver vad dekorationen kostade. Sällskapet hade då fyra grader för vardera könet, med olika dekorationer. Dessutom skänktes en dyrbar kedja med stjärna åt en inom orden högt ansedd person. De damer som hade sina män inom orden betalade endast för dekorationen. Dessutom erlades en årsavgift av 4 riksdaler för herre och 1 riksdaler för kvinnor. Manliga ledamöter skulle ha fyllt 15 år, kvinnliga 12 år.

Aurora uppgick 1835 i Nya Sällskapet, som i sin tur uppgick i Thalia 1836. 1920 beslöt en ättling till en av Auroras ursprungliga grundare att med den ursprungliga urkunden som grund återuppta Aurora Ordens verksamhet men nu med en något annan inriktning än dess ursprungliga. Den nya inriktningen handlade om att höja medlemmarna i ideellt avseende utifrån en kristet-etisk grundsyn och att idka välgörenhet. Dagens verksamhet inom Aurora Orden utgår ifrån, med vissa förändringar, den urkund som upprättades vid nystarten 1920.